Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránkaProjekt "Otevřená zahrada"

 

NÁVŠTĚVNÍ   ŘÁD  ZAHRADY

při Mateřské škole  Karviná - Ráj

V Aleji 20/761

 

   zřizovatel: Statutární město Karviná

                  ul. Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát

                     IČ: 00297534

 

Součástí areálu jsou travnaté plochy, chodníky, 2 pískoviště, herní sestava „Moravský Krumlov“, herní sestava „ Habry“, stanový domeček s terasou, kládová houpačka dvoumístná - 2 kusy, řetízková houpačka dvoumístná, pérovací slon, pérovací kohoutek, lavice Oder – 5 kusů, lavička nekonečná 4 dílná – 1 kus, sedací souprava kompaktní – 5  kusů.

 

Veškerá činnost prováděná dětmi v prostorách otevřené zahrady je pouze

                             v doprovodu rodičů s dětmi od 0 -10 let !!

Veškeré herní prvky umístěné na zahradě jsou určeny pro děti od 3 let věku.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ HERNÍCH PRVKŮ!

Zařízení zahrady se používá obvyklým způsobem,je však nutné vyvarovat se nebezpečným činnostem , není dovoleno:

     - klouzání na skluzavce ve stoje, vybíhání v botách nahoru po skluzavce

     - houpání na dvoumístné kládové houpačce a na pružinových houpačkách bez přidržování

       se oběma rukama, popřípadě vyskakování ze sedátka za pohybu houpaček

     - přechody síťového výstupu bez přidržování se madla alespoň jednou rukou

     - vylézání na střechu stoupací věže

     - přelézání zábran a zábradlí

Je důležité respektovat dolní hranici věku uživatelů,která je dána hranicí - tři roky.

 

P R O V O Z N Í     D O B A      Z A H R A D Y

 

květen, červen, září, říjen v pracovní dny                               16.00 -18.00 h

                                          sobota, neděle a svátky                  9.00 – 11.00 h,14.00 -18.00h

              

červenec nebo srpen :

          v době provozu MŠ  v pracovní dny                              16.00 - 19.00 h

                                        sobota, neděle a svátky                   9.00 -11.00 h,14.00 -19.00 h

                                    

     v době uzavření MŠ  pondělí až neděle  

     9.00 - 11.00 h, 14.00 - 19.00 h                                                                                  

 

 Provozní doba je platná pouze za příznivého počasí,které nebrání bezpečnému pobytu a využití herních prvků.

                                   

                                                 I. Všeobecná ustanovení

 

  1. Tento návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele 

      zahrady.

 2.Areál je umístěn na pozemcích MŠ Karviná – Ráj, V Aleji 20/761, která je

    provozovatelem mateřské školy a zahrady. Provozovatele zastupuje v areálu správce

    zahrady. Kontakt na provozovatele: 596342059

3. Každý návštěvník je povinen pečlivě se seznámit s tímto  návštěvním řádem po

    příchodu do areálu. Vyhne se tak případným nedorozuměním a nepříjemnostem.

4. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se  pokyny a nařízeními provozovatele, vybavení

    zahrady řádně užívat, chovat se šetrně, slušně a mravně.

.

                            II. Práva a povinnosti provozovatele

 

1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka zahrady, jestliže:

-  porušuje tento řád

-  porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy

-  poškozuje majetek provozovatele

-  způsobuje nadměrnou hlučnost

-  zakládá ohně

-  kouří v objektu zahrady

-  chová se hrubě, urážlivě, či má jinak neslušné chování vůči ostatním návštěvníkům areálu

    nebo provozovateli

2. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji

    způsobil.

                           

                          III. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady

 

1. Návštěvník má právo užívat v souladu s  návštěvním řádem prostory zahrady

     a její vybavení.

 

2. Návštěvník je povinen:

-   seznámit se s provozním a návštěvním řádem a tento bezvýhradně dodržovat

-   šetřit a chránit prostory i vybavení areálu zahrady a každou zjištěnou závadu neprodleně

    hlásit provozovateli - správci

-   udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě jejich znečištění je povinen je uvést

    je do původního stavu nebo uhradit náklady na úklid

-   opustit areál nejpozději při skončení provozní doby dle vyvěšeného  návštěvního

     řádu, pokud není provozovatelem výslovně povoleno zdržovat se v areálu déle než je

     uvedeno v provozní době zahrady

-   z bezpečnostních důvodu nepoužívat nápoje ve skleněných obalech

-   dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy

-   zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu, provozovatel neručí za odcizení

    nebo ztrátu osobních věcí

-   nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil na inventáři zahrady

-   řídit se pokyny provozovatele.

 

3. Návštěvníkům není v prostorách zahrady dovoleno:

-   provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat s

    vybavením  zahrady

-   kouřit, požívat alkohol, užívat omamné a toxické látky

-   odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoli znečišťovat

     zahradu a její okolí

-   není dovoleno   znečišťovat zahradu  malou i velkou osobní potřebou,/informace o

    sociálním zařízení poskytne správce /

 -  vodit do prostor zahrady zvířata, zejména psy

-   jezdit v areálu zahrady na kolečkových bruslích, skateboardu, kole

-   vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu

-   vstupovat do areálu mimo stanovenou provozní dobu.

                                       

                            IV. Odpovědnost provozovatele a návštěvníků

 

1. Vyskytnou-li se při poskytování služeb závažné vady, má návštěvník právo na jejich

    bezodkladné  odstranění.Ostatní případy odpovědnosti provozovatele i návštěvníků se řídí

    příslušnými  platnými právními předpisy.

2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto

    řádu a ostatních platných předpisů.

3. Při  hrubém porušení platného návštěvního řádu bude  okamžitě informována Městská  

    policie Karviná správcem zahrady.

4. Běžnou údržbu, opravy , úklid a kontroly  provádí pověřené osoby.

5. Provozovatel neodpovídá za úrazy vzniklé při činnosti.

 

 

 

 

Hasiči

Záchranná služba

Policie

Městská policie

Integrovaný

záchranný systém

150

155

158

156

112

 

                               V. Závěrečná ustanovení  

 

1. Rozhodnutí podle ustanovení tohoto  a návštěvního řádu činí provozovatel a pracovníci jím

    osobně pověřeni.

2. Tento řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný a nabývá účinnosti od 1. října 2009.

 

 

V Karviné  dne 1.10.2009                                                       provozovatel-ředitelka školy

               

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.