Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránkaZápis do MŠ

 ZÁPIS DO MŠ

K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDETE POTŘEBOVAT TYTO DOKUMENTY: 

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

V PŘÍPADĚ VOLBY INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BUDETE POTŘEBOVAT I TENTO DOKUMENT:

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam přijatých dětí | 12.06.2020

V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVNA SE SE VŠEMI RODIČI PŘIJATÝCH DĚTÍ SPOJÍM A NAPLÁNUJI SCHŮZKU, KDE SI OSOBNĚ PŘEVEZMETE ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ A ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021.

TĚŠÍM SE NA VÁS. Zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání Mgr. Barbara Veselá

Informace pro rodiče | 15.04.2020

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

TERMÍN A ČAS ZÁPISU: od 2. května 2020 do 16. května 2020, přednostně využijte původní termín 6. května 2020

od 8,00 hod. do 16,00 hod.

Průběh zápisu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí.

 

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:

  1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  2. Evidenční list dítěte.
  3. Pokud na Evidenčním listu chybí potvrzení lékaře, tak Čestné prohlášení o očkování včetně kopie Očkovacího průkazu.
  4. Kopii rodného listu.
  5. Kopii občanského průkazu zákonného zástupce (obě strany).

 

Možnosti doručení žádosti jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy (ID datové schránky: swcray4)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (b.vesela@ulesakarvina.cz)
  • poštou
  • osobní podání do rukou zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání v MŠ -tento způsob použijte jen v krajním případě, předem se informujte o termínu podání na tel. čísle 605 479 459 nebo na e-mailu b.vesela@ulesakarvina.cz. Telefonickou nebo

e-mailovou domluvou konkrétního termínu jsme schopni zabránit setkání většího množství osob v prostoru školy. Moc Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře Pro doložení této povinnosti postačí Čestné prohlášení o očkování včetně kopie Očkovacího průkazu. ZŘŠ pro předškolní vzdělávání srovná kopii očkovacího průkazu dítěte s očkovacím kalendářem dle zákona a porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře dle zákona, musí zákonný zástupce doložit vyjádření dětského praktického lékaře, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.

 

Všechny potřebné dokumenty k zápisu do mateřské škole je možné si stáhnout na webových stránkách http://ulesakarvina.cz/uvodni_ms_valeji.html nebo v krajním případě vyzvednout v tištěné podobě v kanceláři zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání v MŠ (Mgr. Barbara Veselá 605 479 459).

V den doručení dokumentů bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci telefonicky oznámeno.

 

Povinné předškolní vzdělávání:

Povinnosti plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání nebo vzdělávání v přípravné třídě. Dítě pak během individuálního vzdělávání vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zástupkyni ředitelky školy pro předškolní vzdělávání s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

O přijetí rozhoduje ředitelka základní školy a mateřské školy ve správním řízení v souladu s platnými právními předpisy a se Směrnicí o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů. Seznam se uveřejňuje na webových stránkách školy a na dveřích hlavního vstupu do mateřské školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka základní školy a mateřské školy v písemné podobě.

 

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit si kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

 

 

V Karviné dne 14. 4. 2020

 

Mgr. Barbara Veselá

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání

odloučené pracoviště MŠ V Aleji 20/761

734 01  Karviná – Ráj

e-mail: b.vesela@ulesakarvina.cz

tel.: 605 479 459, 596 342 059

www.ulesakarvina.cz

Dětem tradičně nabízíme | 04.03.2019

DĚTEM TRADIČNĚ NABÍZÍME:

                     ZÁJMOVÉ AKTIVITY  

-       Výtvarná a keramická dílna

-       Angličtina hrou

-       Práce u ponku

-       Pohybové hry

-       Z pohádky do pohádky

-       "MRŇOUSKOVÉ" - klub pro děti od 2 do 4 let

                     PROGRAM „VE ŠKOLE JE PRIMA“

-       Spolupráce se ZŠ U Lesa

                     ZÁŽITKOVÉ VÝLETY

-       ZOO, Planetárium, Svět techniky, hory

                     PROVOZ VEŘEJNÉ ZAHRADY

                     KARNEVAL S HOPSALÍNEM

                     POBYT V PŘÍRODĚ

                     PLAVECKÝ KURZ

                     BRUSLENÍ

                     LYŽAŘSKÝ KURZ

                     SOLNÁ JESKYNĚ V DĚTMAROVICÍCH

                     NÁVŠTĚVA KINA CENTRUM

                     PRCKŮV RÁJ

                     TÉMATICKÉ BESÍDKY

                     KLUB TVOŘIVÝCH MAMINEK

Obecně závazná vyhláška ke stanovení školských obvodů | 26.04.2017

Obecně závaznou vyhlášku Magistrátu města Karviná ke stanovení školských obvodů najdete zde.

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.