Kontakty
ZŠ U Lesa
Družina a školní jídelnaMŠ OlbrachtovaMŠ V AlejiE - ŽK
Úvodní stránka » Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. SVĚTLANA MARCOLOVÁ

Služby speciálního pedagoga jsou určeny:

  • Rodičům (konzultační hodiny každé pondělí od 8 do 8.45 a od 14.15 do 15 h
  • Učitelům (konzultační hodiny dle potřeby)
  • Žákům (kontakt je možný před vyučováním, o přestávkách a po vyučování v pondělí od 14.15 do 15 h)


* Konzultaci v jiném dni a čase lze také domluvit na telefonním čísle 739 669 921 - školní mobil, 596 311 487 - pevná linka. Místnost speciálního pedagoga se nachází v přízemí – číslo dveří 18.

  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami patří integrovaní žáci, v případě naší základní školy to jsou děti se specifickými poruchami učení např. dyslexie, dysortografie, děti s tělesným či kombinovaným postižením, děti s poruchami autistického spektra a také děti mimořádně nadané.
  • Depistážní činnosti. Depistážní činností se rozumí aktivní vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Kromě konzultačních hodin speciální pedagog také koná návštěvy v hodinách vyučujících, účastní se zápisů do 1. tříd a jiných akcí školy.
  • Diagnostické a intervenční činnosti. Školní speciální pedagog připravuje podklady k vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách (dále jen PPP) či speciálně pedagogických centrech (dále jen SPC). Intervenční činnosti tvoří největší část práce – spočívají v dlouhodobé individuální nebo i skupinové práci s integrovanými žáky. V naší základní škole upřednostňujeme individuální nápravnou péči. To znamená, že každé integrované dítě např. s poruchou učení má ve svém týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 hodinu (podle doporučení PPP nebo SPC), ve které pracuje spolu se speciálním pedagogem na odstraňování svých obtíží. Náprava se vždy uskutečňuje nerušeně mimo třídu v místnosti spec. pedagoga a využívají se při ní speciální pomůcky (počítačové programy, speciální učebnice atd.)
  • Metodické a koordinační činnosti. Integrovaní žáci, kteří jsou v naší škole vzděláváni za podpory pedagogické asistence (nejčastěji děti s tělesným postižením), mohou mít rovněž ve svém týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 individuální hodinu (podle doporučení SPC) se školním speciálním pedagogem. Na tuto hodinu docházejí společně se svou paní asistentkou. Společně pak vymýšlíme a zkoušíme vhodné výukové postupy, vyrábíme nebo sháníme vhodné kompenzační pomůcky. Společně můžeme také relaxovat či využít ticha samostatné místnosti pro odeznění záchvatových stavů např. při epilepsii.
  • Poradenské činnosti. Během konzultačních hodin s rodiči či učiteli, nejčastěji řešíme výukové obtíže dětí, špatné soustředění, grafomotorické obtíže u prvňáčků, výběr vhodného povolání a možnosti budoucího uplatnění u starších žáků. Společně zvažujeme jak dítěti pomoci. Je-li potřeba, vytváříme společně pro dítě individuální vzdělávací program. Speciální pedagog je v kontaktu s pracovníky v dalších poradenských zařízeních (PPP, SPC), ve speciálních školách, úřadech a charitativních organizacích. Může rodičům pomoci zorientovat se v systému poradenských zařízení.
  • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů. Naše škola posledních pět let prochází důkladnou modernizací. V rámci modernizace školy usilujeme o rozšiřování bezbariérového prostoru a také o vytvoření lepšího zázemí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně nakupujeme speciální pomůcky a vybavujeme třídy a učebny vhodným výškově nastavitelným nábytkem, často vyrobeným na míru konkrétnímu integrovanému žákovi. Při vybavování školy vítáme postřehy a připomínky rodičů integrovaných žáků. Zvu vás na malou prohlídku toho, co už se nám podařilo vybudovat:

Místnost speciálního pedagoga a některé speciální pomůcky používané při nápravě poruch učení. Zázemí ve třídě pro dítě s tělesným postižením a jeho pedagogickou asistenci. Vybavená relaxační místnost, která je stále k dispozici, a je využívána dle uvážení asistence a stavu dítěte. Míčkový bazén se nachází v druhé relaxační místnosti, ve které je umístěn i masážní stůl. Nově vybudovaná bezbariérová sprcha navazující na místnost s masážním stolem. Škola umožňuje uskladňovat i speciální pomůcky, které patří přímo dětem s handicapem. V tomto případě chodítko. Je-li třeba, učitel může zřídit odpočinkový kout i ve třídě. Upravený vchod do školy s pojezdovou rampou. Výtah vedoucí ze suterénu až do posledního patra. Šatna pro oděvy a vozíčky integrovaných žáků.

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.