Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránkaVýchovný poradce

Výchovná poradkyně

Mgr. PETRA OLBŘIMKOVÁ

 • Konzultace: Úterý: 14.00 - 14.30 (1. úterý v měsíci 14.00 - 15.00, po telef. domluvě i déle)

Výchovný poradce radí, informuje:

Přijímací řízení - přihlášky:

 • Termín odevzdání dat k vytištění přihlášky – cca 30.1. - musíte stihnout termín odnesení přihlášky!!!! a lékaře!!!!
 • Termín odevzdání přihlášky na střední školu – 1. 3.

Střední umělecké školy a gymnázia se sportovní přípravou (talentová zkouška):

 • Termín odevzdání přihlášky k potvrzení – 22. 11.
 • Termín odevzdání přihlášky na střední školu – 30. 11.

 Přijímací řízení - přijímací zkoušky:

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení – 12. a 13. dubna (čtyřleté obory vzdělání), 19. a 20. dubna (šestiletá a osmiletá gymnázia). 

   Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května.
   V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.


Talentová zkouška v 1. kole přijímacího řízení – v rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února, přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná v období od 15. ledna do 31. ledna (jednotlivé termíny vyhlašuje ředitel SŠ)

Pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat dvě přihlášky.

 • Tiskopisy přihlášek pro 1.kolo přijímacího řízení obdrží žáci v základní škole.
 • Základní škola potvrzuje prospěch na přihláškách a rodič odevzdává přihlášky na střední školy.
 • Žáci rovněž obdrží na základní škole jeden zápisový lístek /odevzdáním zápisového lístku na střední školu potvrdí úmysl vzdělávat se na té střední škole/. 

Důležitá upozornění: 

1) Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy na základě novely školského zákona
- počet přihlášek v prvním kole – dvě
- rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole se oznamuje zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole (pod přiděleným registračním číslem) 

   1) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna. 
   2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen.

- lhůta pro uplatnění zápisového lístku – 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
- vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje (kromě škol s talentovou zkouškou)


2) Pokud rodiče žáků se specifickými vzdělávacími potřebami vyžadují specifické uzpůsobení testů odpovídající jejich potřebám, je nutné tento požadavek předložit střední škole spolu s přihláškou včetně doporučení příslušného školského poradenského zařízení

3) Další webové stránky - aktuální seznam oborů:

*  Atlas školství
*  Seznam škol

4) JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU:    *  Pokyny k vyplnění přihlášky

Uchazeč k přihlášce připojí:

 • Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění.
 • Posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění.
 • Doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti nebo o dosaženém dalším vzdělání.
 • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se přikládá tehdy, jedná-li se o obor, pro který je tento posudek nezbytný.

Při volbě povolání spolupracujeme s těmito institucemi:

1. Informační a poradenské středisko (ISP) při Úřadu práce v Karviné (tř.Osvobození 1388). Toto středisko nabízí našim žákům:

 • individuální a skupinové poradenství k volbě povolání
 • aktuální informace o všech učebních a studijních oborech v celé ČR
 • počítačový program pro testování profesních zájmů

2. Pedagogicko – psychologická poradna Karviná. 

 • Poradna nabízí žákům 8. a 9. tříd psychologické vyšetření k profesní orientaci. 

3. Užitečné webové stránky:
www.kraj-moravskoslezsky.cz – přehled volných míst na středních školách po 1.kole přijímacích zkoušek
www.scio.cz – vysoce kvalitní a profesionálně připravené testy, které si můžete vyzkoušet doma
www.nuov.cz – přehled škol v krajích, adresy škol, nabídka studijních učebních oborů, popis oboru, uplatnění absolventa
www.ceskaskola.cz – testy a informace k volbě povolání
www.zkousky-nanecisto.cz – testy k přijímacím zkouškám, rady k přijímacím zkouškám, jak si vybrat střední školu, informace k přijímacím zkouškám
www.volbapovolani.cz – testy, rady

SEZNAM PROFESÍ

NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ     https://www.nsp.cz/

NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ   https://www.narodnikvalifikace.cz/

ENCYKLOPEDIE PROFESÍ PORADNA JOBS.CZ https://www.jobs.cz/poradna/profese/

Střední školy:

- veřejné (dříve státní) 
- gymnázia (čtyřletá, víceletá)
- soukromé (školné) 
- gtřední odborné školy (SOŠ)
- církevní
- Integrované střední školy (ISŠ)
- vojenské 
- gonzervatoře (talentové zkoušky) 
- střední odborné učiliště (SOU)
V ČR je téměř 1600 středních škol. Každoročně nabízejí 600 studijních a učebních oborů.

Informační brožuru najdete v plném znění na internetových stránkách Úřadu práce Karviná:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips

Odborný pracovník IPS Petra Nováková 950 126 343 petra.novakova1@uradprace.cz Karviná
Kritéria | 03.01.2022

autor: P. Olbřimková

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.